ورود ربات ها در پزشکی کمک شایانی به درمان و پزشکی کرده است.بسیاری از دانشمندان معتقدند که در آینده نه چندان دور بسیاری از جراحی ها و درمان ها به وسیله ربات ها انجام خواهد شد.